fbpx

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

 

 • Het Boekingskantoor: het bedrijf (in dit geval Cool Britannia) dat bemiddelt voor een klant of een groep personen bij georganiseerde reizen. Cool Britannia bemiddelt tussen de Reiziger/Klant en Reisdienstverlener (ook wel leverancier genoemd) bij het sluiten van de Overeenkomst, waarbij de financiële aansprakelijkheid bij het niet nakomen van een Reisdienst bij de Reisdienstverlener ligt en Cool Britannia verantwoordelijk is voor bemiddeling.
 • Klant: de boeker, de wederpartij van het Boekingskantoor (Cool Britannia). De Klant boekt de Reis namens een groep personen (de Reizigers).
 • Reiziger: degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of degene aan wie overeenkomstig artikel 7 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot Cool Britannia is overgedragen.
 • Reisdienst: de diensten die onderdeel zijn van de reis, zoals personenvervoer, autohuur, accommodatie en excursies.
 • Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals accommodatieverschaffers, vervoerders, externe gidsen etc..
 • Overeenkomst: de overeenkomst die betrekking heeft op de geboekte Reis, inclusief deze Voorwaarden.
 • Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 • Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.
 • Reis: een Pakketreis of indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele Reisdienst.
 • Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Pakketreizen
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Organisator aangeboden of met de Organisator overeengekomen Pakketreizen.
2.2 Reisdiensten
Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die geen pakketreis vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten is in dat geval niet van toepassing. Voor deze Reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van de Organisator, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt en dit volgt uit de garantie- of verzekeringsvoorwaarden.
2.3 Afwijkende en aanvullende voorwaarden
Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen Schriftelijk te worden overeengekomen en hebben voorrang boven deze Voorwaarden.

 

Artikel 3 - Totstandkoming en inhoud Overeenkomst

3.1 Inhoud aanbod
De aangeboden Reis omvat enkel de diensten en voorzieningen die in de offerte en publicaties van het Boekingskantoor uitdrukkelijk zijn omschreven. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van het Boekingskantoor. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van de vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.
3.2 Vrijblijvend aanbod
Alle aanbiedingen van het Boekingskantoor (Cool Britannia) betreffen een vrijblijvend aanbod. Zoland de aanbetaling niet is voldaan heeft het Boekingskantoor het recht haar aanbod te herroepen.
3.3 De boeking
De Overeenkomst komt tot stand zodra de Klant het aanbod van het Boekingskantoor aanvaardt en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de Reis.
3.4 Kennelijke fouten
Kennelijke fouten in het aanbod binden het Boekingskantoor niet. Indien er reden is tot twijfel dient de Klant navraag te doen.
3.5 Voorkeuren
Aan voorkeuren die de Klant doorgeeft kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij het Boekingskantoor Schriftelijk heeft bevestigd aan de voorkeur te voldoen. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.
3.6 Bijzondere vereisten
Indien de Klant bij de boeking medische vereisten of andere zwaarwegende belangen als ‘vereiste’ aan het Boekingskantoor kenbaar maakt, zal het Boekingskantoor beoordelen of deze hieraan kan voldoen. Indien het Boekingskantoor niet aan de vereisten kan of wil voldoen zal de Overeenkomst niet tot stand komen. Het Boekingskantoor kan een prijswijziging doorvoeren in verband met de aangegeven vereisten.
3.7 Bevestiging van de boeking
Het Boekingskantoor stuurt na de boeking van de reis en de controle van beschikbaarheid een boekingsbevestiging.
3.8 Herroeping door Klant
Een boeking van de Reis is definitief. De Klant heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.
3.9 Minderjarigen
De Klant die de reis boekt dient meerderjarig te zijn.
3.10 Boeken voor andere Reizigers & communicatie
De Klant die voor Reizigers boekt (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien. De andere Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Klant, die de boeking verricht namens de Reizigers, ook het betalingsverkeer verloopt uitsluitend via de Klant. De Klant is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere Reizigers bij de boeking door te geven. De Klant is verplicht die andere Reizigers deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken. De Klant vrijwaart het Boekingskantoor voor schade als gevolg van het niet nakomen van bovenstaande verplichtingen.

 

Artikel 4 - Informatie door het Boekingskantoor

4.1 Reissom
Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien de prijs leeftijdsafhankelijk is, is de leeftijd op de dag van de Reis bepalend.
4.2 Informatie door het Boekingskantoor bij de boeking
Bij de boeking of meteen daarna verstrekt het Boekingskantoor de Overeenkomst aan de Klant waaronder de geaccepteerde voorkeuren van de Klant en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied.
4.3 Reisdocumenten
De Reiziger dient gedurende de Reis te beschikken over de noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. De Klant dient de Reizigers te informeren over het zorgdragen voor de juiste en geldige reisdocumenten. Cool Britannia kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging of annulering van de reis als het gevolg van onjuistheid of ontbreken van deze documenten van één of meerdere Reizigers aan de Reis. De Klant dient dan ook vóór de boeking van de Reis te controleren of de Reizigers over de benodigde reisdocumenten beschikken.
4.4 Reisbescheiden
De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de Klant toegezonden, tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Als de Klant de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen, dient deze het Boekingskantoor meteen op de hoogte te stellen.
4.5 Informatie over verzekeringen
De Klant dient zelf zorg te dragen voor eventuele (groeps)reisverzekering, annuleringsverzekering en/of evenementenverzekering. De Klant dient Reizigers duidelijk over verzekeringsmogelijkheden te informeren.

 

Artikel 5 - Informatie door Klant & Reiziger

5.1 Informeren Reizigers
De Klant dient de Reizigers volledig te informeren over de aard van de afgenomen diensten en in het bijzonder de te ondernemen activiteit, eventuele deelname-eisen, kledingeisen, veiligheidsregels en de privacyverklaring.
5.2 Minderjarige Reizigers
De klant is verantwoordelijk voor de toestemming van ouders/wettelijk vertegenwoordigers voor de deelname van minderjarige reizigers aan de reis.
5.3 Relevante informatie van de Reiziger(s)
Voor de boeking verstrekt de Klant alle relevante informatie over de aangemelde Reizigers. De Klant is verantwoordelijk om toestemming te krijgen van de Reizigers, dan wel bij de ouders/wettelijk vertegenwoordigers van minderjarigen, voor de verwerking van hun bijzondere persoonsgegevens door het Boekingskantoor en noodzakelijke doorgifte aan uitvoerende reisdienstverleners. Dit betreft enkel bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de veiligheid van de reiziger c.q. de zorgvuldige uitvoering van de diensten (zoals voedselallergieën, verminderde mobiliteit etc.). Indien verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan de Klant (en dus ook de Reiziger(s)) van deelname worden uitgesloten. De Klant is dan de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9.2 verschuldigd. Andere kosten komen eveneens voor rekening van de Klant.
5.4 Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen en ziekte
Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen en Reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Klant hiermee bekend is te melden bij het Boekingskantoor in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder het luchtvervoer. In deze gevallen dienen Klanten zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.

 

Artikel 6 - Betaling

6.1 Aanbetaling
De aanbetaling bedraagt 30% van de reissom plus het volledige bedrag van eventuele vliegtickets. De aanbetaling dient binnen 10 dagen na de boeking te zijn ontvangen.
6.2 Restantbetaling
Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de Reis te zijn voldaan. Bij boeking binnen 6 weken voor aanvang van de Reis dient de volledige reissom direct na de boeking te worden voldaan. In ieder geval dient de gehele betaling voor aanvang van de Reis te zijn ontvangen.
6.3 Verzuim en rente
Indien de Klant niet betaalt binnen de afgesproken termijn is de Klant zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
6.4 Incassokosten
De Klant dient buitengerechtelijke incassokosten te betalen indien deze niet betaald heeft binnen de uiterste betalingstermijn die via een Schriftelijke aanmaning is gesteld. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen: 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere.
6.5 Verdere gevolgen van uitblijven van betaling
Zolang de Klant niet betaald heeft, kan het Boekingskantoor de reisbescheiden onder zich houden. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft, of indien niet voor aanvang van de Reis is betaald, is het Boekingskantoor niet verplicht de reis uit te voeren. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de Klant uit te sluiten van deelname kan het Boekingskantoor de Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten zoals bepaald in artikel 9.2 bij de Klant in rekening brengen.

 

Artikel 7 - Indeplaatsstelling

7.1 Voorwaarden en kennisgeving
Een Reiziger kan de Reis overdragen aan een andere persoon. De andere persoon moet voldoen aan alle aan de Reis verbonden voorwaarden. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken Reisdienstverlener dit toelaten. Indien vliegtickets onderdeel zijn van de Reis is overdracht van de vliegtickets vaak niet mogelijk. Overdracht van de Reis is dan mogelijk indien - op kosten van de Reiziger - nieuwe vliegtickets worden geboekt. De Klant verzoekt het Boekingskantoor uiterlijk 7 dagen voor de Reis om de persoon in de plaats te stellen.
7.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten
De Klant is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de reissom en bijkomende kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.

Artikel 8 - Wijziging op verzoek van de Klant

8.1 Wijziging
De Klant die de Reis heeft geboekt, kan het Boekingskantoor verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. Het Boekingskantoor is hier niet toe verplicht. Het Boekingskantoor stelt de Klant op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de Klant akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.
8.2 Wijziging vertrekdatum
Tenzij het Boekingskantoor aangeeft dat er sprake is van een omboeking, vormt de wijziging van de vertrekdatum de annulering van de bestaande overeenkomst en de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst. De annuleringsregeling van artikel 9.2 is op de geannuleerde overeenkomst van toepassing.

 

Artikel 9 - Annulering door de Klant

9.1 Annulering
De Klant kan de boeking voor aanvang van de Reis annuleren. Annulering dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de annulering door het Boekingskantoor wordt ontvangen, geldt als het moment van annulering. Bij ontvangst na 17.00u of buiten Werkdagen om wordt de volgende Werkdag gezien als de datum van ontvangst.

9.2 Annuleringskosten
Bij annulering van de gehele Reis na bevestiging van de boeking is de klant de volgende annuleringskosten verschuldigd:

Indien geen vlucht is inbegrepen is de Klant de volgende bedragen verschuldigd:

a. Vanaf bevestigingsdatum tot 60 dagen voor aanvang van de reis geldt: 30% van de reissom;
b. vanaf 60 dagen tot en met 15 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;
c. vanaf 14 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

Indien er een vlucht bij de Reis is inbegrepen dan is de Klant bij annulering de volgende bedragen verschuldigd:

a. Vanaf bevestigingsdatum tot 60 dagen voor aanvang van de reis geldt: de annuleringskosten van de vlucht + 30% van het overige deel van de reissom;
b. vanaf 60 dagen tot en met 15 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 50% van het overige deel van de reissom;
c. vanaf 14 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

9.3 Vermindering aantal Reizigers
Indien binnen één boeking het aantal Reizigers wordt verminderd, kan het Boekingskantoor naar keuze als annuleringskosten in rekening brengen:
1) de in lid 2 van dit artikel genoemde standaardannuleringskosten, of;
2) de gehele reissom van de geannuleerde persoon min de kostenbesparingen als gevolg van de annulering.
Vervoerskosten (bus, ferry, eurotunnel, vliegtickets) worden niet gerestitueerd, omdat dit vaste kosten zijn die zijn verdeeld over de gehele groep Reizigers.

9.4 Annuleringskosten bij annulering ná een omgeboekte reis
Het kan voorkomen dat de Klant en het Boekingskantoor de reis omboeken naar een later moment. Als de Klant de omgeboekte reis annuleert, bedragen de annuleringskosten tenminste het bedrag dat verschuldigd zou zijn als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd.

(voorbeeld: 14 dagen voor aanvang van de oorspronkelijke reis, wordt de reis omgeboekt naar 1 jaar later. 6 maanden voor aanvang van de omgeboekte reis annuleert de Klant omdat hij niet meer wenst te reizen. De annuleringskosten zouden 30% van de reissom bedragen volgens artikel 9.2. De annuleringskosten zouden 75% van de reissom bedragen als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd. In dit geval geldt 75% van de reissom als annuleringskosten.)

9.5 Reistegoeden die uit coulance zijn uitgegeven
Indien een Reis is geannuleerd door de Klant en er uit coulance een reistegoed wordt toegekend, geldt (tenzij andere voorwaarden door het Boekingskantoor worden gecommuniceerd):
- het reistegoed dient binnen één jaar na toekenning van het reistegoed te zijn besteed.
- de nieuwe reis dient binnen twee jaar na toekenning van het reistegoed te zijn aangevangen.
- het reistegoed is gebonden aan de Klant en niet overdraagbaar.
- het reistegoed kan enkel worden ingezet voor dezelfde Reis op een later moment.
- indien de reis op een later moment duurder is, wordt het prijsverschil doorbelast aan de Klant.
- indien de Klant de Reis annuleert die is geboekt met een uit coulance toegekend reistegoed vervalt het reistegoed.

 

Artikel 10 - Prijswijziging

10.1 Prijswijziging
Het Boekingskantoor kan tot 20 dagen vóór aanvang van de Reis de reissom verhogen als gevolg van prijswijzigingen in:
- kosten van brandstof of andere energiebronnen, of;
- belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden. Het Boekingskantoor kan in de Overeenkomst opnemen dat hij tot 20 dagen vóór aanvang van de Reis de reissom kan verhogen op grond van wijzigingen in wisselkoersen. In de Overeenkomst dient de methode van prijsherberekening op grond van de wisselkoers te zijn opgenomen.

10.2 Beëindiging door Klant
Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, kan de Klant de Overeenkomst beëindigen en krijgt de Klant de betaalde reissom terug. De Klant moet – op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien de Klant de reissomverhoging afwijst, heeft het Boekingskantoor het recht de overeenkomst op te zeggen. Deze moet - op straffe van verval - binnen 7 werkdagen na ontvangst door de Klant van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Als dan heeft de Klant recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden. De artikelen 11, 12 en 15 zijn niet van toepassing.
10.3 Prijsverlaging
Indien het recht op prijsverhoging is afgesproken, heeft de Klant een overeenkomstig recht op prijsverlaging. Op het bedrag wat de Klant toekomt, wordt 30 euro administratiekosten ingehouden.

 

Artikel 11 - Wijziging door het Boekingskantoor

11.1 Wijzigingen
Het Boekingskantoor kan voor aanvang van de Reis eenzijdig kleine wijzigingen in de Reis doorvoeren. De Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld.
11.2 Ingrijpende wijzigingen
Indien noodzakelijk kan het Boekingskantoor voor aanvang van de Reis de voornaamste kenmerken ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve Reis. De Klant kan de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten. Bij beëindiging wordt de door de Klant betaalde reissom terugbetaald. Het Boekingskantoor kan de Klant een redelijke termijn stellen waarbinnen de Klant zijn keuze duidelijk dient te maken. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

Artikel 12 - Annulering door het Boekingskantoor

12.1 Annulering i.v.m. minimale aantallen
Het Boekingskantoor kan de Overeenkomst vóór aanvang van de Reis annuleren als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde minimumaantal en de Klant op de hoogte wordt gebracht, uiterlijk:
- 20 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 6 dagen of meer.
- 7 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 2 tot 6 dagen.
- 48 uur voor aanvang van de Reis bij een Reis van minder dan 2 dagen.
12.2 Annulering i.v.m. overmacht
Het Boekingskantoor kan de Overeenkomst vóór aanvang van de Reis annuleren als het Boekingskantoor de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
12.3 Terugbetaling betaalde reissom – geen schadevergoeding
In de bovenstaande gevallen betaalt het Boekingskantoor reeds ontvangen bedragen binnen 14 dagen terug en is er geen schadevergoeding verschuldigd. Niet vergoed worden kosten die door de Klant zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..
12.4 Annulering door toedoen van de Klant
Als de Klant niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien onjuiste of onvolledige informatie over de Reizigers is opgegeven, kan het Boekingskantoor de Overeenkomst annuleren. De Klant is dan annuleringskosten zoals bepaald in artikel 9.2 verschuldigd.

 

Artikel 13 – Verantwoordelijkheid & tekortkomingen

13.1 Inspanningsplicht
Het Boekingskantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen Reisdiensten, ongeacht of deze door het Boekingskantoor zelf of door een andere Reisdienstverlener worden uitgevoerd. Het Boekingskantoor dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.
13.2 Wijzigingen in reisschema en reistijden
Voor of tijdens de Reis kunnen soms onvoorziene vertragingen optreden of wijzigingen nodig zijn. Het Boekingskantoor zal de Klant informeren over wijzigingen in het reisschema. Indien het Boekingskantoor niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Klant enkel worden geïnformeerd op het bij het Boekingskantoor bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer. Oorzaak van deze vertragingen/wijzigingen zijn bijvoorbeeld weersomstandigheden, verkeersdrukte, pech aan vervoersmiddel, gezondheidsrisico’s op de reisbestemming, uitval van een dienst of stakingen. Dit kan nadelige gevolgen voor de Klant hebben, zoals het missen van reeds geboekte attracties, omboeken van het vervoer en langer verblijf, etc.. het Boekingskantoor zal zich in dergelijke gevallen inzetten de gevolgen te beperken en indien nodig alternatieven te regelen. Het Boekingskantoor is niet gehouden de prijs van de niet genoten dienst of eventuele schade te vergoeden. Extra kosten door onvoorziene vertraging of noodzakelijke wijziging komen voor rekening van de Klant.
13.3 Klachtplicht Klant
De Klant stelt de Reisdienstverlener en het Boekingskantoor in lijn met artikel 17 direct in kennis van gebreken of problemen bij de uitvoering van de Reisdiensten.
13.4 Oplossing door het Boekingskantoor
Het Boekingskantoor zorgt dat tekortkomingen worden verholpen. Een tekortkoming hoeft niet te worden verholpen als dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.
13.5 Compensatie
Indien de tekortkoming niet kan worden opgelost, zal het Boekingskantoor (of Reisdienstverlener) in overleg treden met de Klant en kan deze waar gepast een compensatie of alternatief regelen. De Klant heeft geen recht op compensatie of alternatief indien de tekortkoming is toe te rekenen aan de Klant.

 

Artikel 14 - Hulp en bijstand

14.1 Verplichte bijstand
Het Boekingskantoor verleent de Klant hulp en bijstand indien de Klant in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en door de Klant te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.
14.2 Kosten
Het Boekingskantoor brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Klant.

 

Artikel 15 - Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen

15.1 Uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid
In het geval dat op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is die een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van het Boekingskantoor dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
15.2 Toerekening & overmacht
De Klant of Reiziger heeft geen recht op vergoeding van schade die de Klant oploopt als gevolg van een tekortkoming die is te wijten aan:
a. de Klant en/of Reizigers;
b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de tekortkoming niet kon worden voorzien of voorkomen, of;
c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
15.3 Aansprakelijkheidsuitsluiting
Iedere aansprakelijkheid van het Boekingskantoor voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Klant en/of Reiziger of dat er sprake is van opzet of grove schuld van het Boekingskantoor.
15.4 Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening
Indien het Boekingskantoor aansprakelijk is voor enige schade, waaronder ook schade die die de Klant lijdt die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van een Reiziger, zal deze aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.
15.5 Gederfd reisgenot
Indien het boekingskantoor jegens de Reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom van de Reiziger.
15.6 Verzekerde schade
Het Boekingskantoor is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis-, evenementen-, of annuleringsverzekeringen.
15.7 Verjaring
Iedere aanspraak van de Klant op vergoeding van schade en andere vorderingen van de Klant verjaren twee jaar nadat de Reis heeft plaatsgevonden. Indien de Reis geen doorgang vond verjaart het twee jaar na de geplande datum van aanvang.
15.8 Verval van recht
Zonder afbreuk te doen aan de verjaringstermijn en de plicht om tijdig te klagen geldt dat iedere aanspraak van de Klant op vergoeding van schade drie jaar na de aanvangsdatum van de Reis vervalt.
15.9 Geen dubbele compensatie
De Klant heeft geen recht op dubbele compensatie. Als de Klant recht heeft op compensatie op grond van internationale verdragen of EU-verordeningen krijgt de Klant niet ook nog een compensatie op grond van deze Overeenkomst.

 

Artikel 16 - Verplichtingen Klant en Reiziger

16.1 Gedrag en opvolging van aanwijzingen
De Klant en Reizigers dienen zich als redelijk handelend Reizigers te gedragen en zijn verplicht alle aanwijzingen van het Boekingskantoor en de Reisdienstverleners op te volgen.
16.2 Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname
Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval Reizigers overlast veroorzaken, kan het Boekingskantoor en/of Reisdienstverlener de Reizigers en Klant de verdere deelname aan de Reis gedeeltelijk of geheel ontzeggen. De Reizigers en Klant hebben dan geen recht op terugbetaling van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening van de Klant.
16.3 Waarschuwing
Voordat de Reiziger en/of Klant wordt uitgesloten van deelname, krijgt de Klant eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing. Een waarschuwing is niet vereist indien dit gegeven de omstandigheden niet op zijn plaats is.
16.4 Aansprakelijkheid Klant en vrijwaring
De Klant is hoofdelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gedrag van de Reizigers, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan een Reiziger wordt toegerekend. De Klant vrijwaart het Boekingskantoor van aanspraken van bij de Reis betrokken Reisdienstverleners, andere Reizigers of derden voor schade die door de Reiziger(s) is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.
16.5 Controle tijdstip terugreis
De Klant dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.
16.6 Formele gezondheidseisen
De Klant draagt zorg dat Reizigers voldoen aan alle op de bestemming (en doorreislanden) geldende gezondheidseisen. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. De gevolgen van deze wijzigingen vallen binnen de risicosfeer van de Klant.
16.7 Maatregelen door Reisdienstverleners
Reisdienstverleners kunnen alle redelijke maatregelen nemen en medewerking van Klant en Reizigers verlangen, onder meer ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten, ter beperking van gezondheidsrisico’s, ter voorkoming van schade dan wel ter naleving van overheidsvoorschriften. Bij het niet-naleven van de maatregelen of aanwijzingen kan de Reiziger en Klant de Reisdienst en de toegang worden ontzegd.
16.8 Materiaalgebruik
De Reiziger dient netjes met verstrekte materialen om te gaan. Bij ontvangst dient de Reiziger deze zaken te controleren en gebreken direct te melden. De Reiziger is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het ter beschikking gestelde materiaal.

 

Artikel 17 - Klachten

17.1 Informatie
Het Boekingskantoor verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens voor noodgevallen.
17.2 Melden ter plaatse
Indien de Klant meent dat de Reis niet goed wordt uitgevoerd, dient hij het probleem of gebrek meteen te melden bij de betrokken Reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan bieden. Indien reisleiding van het Boekingskantoor ter plaatse is, dient de klacht ook meteen bij de reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is, dient de klacht ook bij het Boekingskantoor te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per Whatsapp, sms-tekstbericht, telefonisch of op Werkdagen onder Nederlandse kantoortijden (9-17u) ook per e-mail.
17.3 Communicatiekosten
De Klant dient eventuele communicatiekosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.
17.4 Niet verholpen klacht melden na terugkomst
Alle klachten die volgens de Klant niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen binnen twee maanden na de Reis, Schriftelijk en met redenen omkleed bij het Boekingskantoor te zijn ingediend.
17.5 Gevolgen niet of niet tijdig melden van de tekortkoming of klacht
Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid (Melden ter plaatse) van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele compensatie, tenzij de belangen van het Boekingskantoor door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

 

Artikel 18 - Overige bepalingen

18.1 Rechten van derden
Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich richting de Klant beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).
18.2 Vervangende bepalingen
Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn omgezet naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bedoeling benadert.
18.3 Toepasselijk recht
Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Neder-lands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
Indien de consument ten tijde van de boeking buiten Nederland woont, geldt: Ondanks de rechtskeuze komt de consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien (cumulatief):
- het Boekingskantoor de commerciële activiteiten voor de overeengekomen Reis richtte op het land waar de consument woonplaats heeft, én;
- de overeengekomen reisdiensten gedeeltelijk of geheel worden verricht in dat land.
18.4 Bevoegde rechter
De rechtbank binnen wiens werkgebied de vestigingsplaats van het Boekingskantoor is gelegen, is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen inzake de Overeenkomst en hetgeen daarmee samenhangt, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Het is het Boekingskantoor daarnaast toegestaan de Klant in haar woonplaats voor het gerecht te dagen.

 

Reisvoorwaarden van Cool Britannia, ingeschreven onder KVK-nummer 88664937

Cool Britannia is aangesloten bij garantiefonds VZR Garant.Dit garantiefonds biedt de Klant een garantie voor insolventie van aanbieders van groeps- en incentivereizen, schoolreizen en zakelijke reizen.
De exacte voorwaarden zijn te downloaden op https://vzr-garant.nl

Deze voorwaarden zijn opgemaakt op 23/06/2023

 

 

 

Cool Britannia is lid / partner van:
© Copyright 2024  Cool Britannia
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram